การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

ให้นักเรียนศึกษาการดำเนินการของข้อมูล

เมื่อศึกษาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 1